OY Transmeri Ab (TM) GDPR/Integritetspolicy


Natural Goods Company och Transmeri Nordic AB är en del av Transmeri-koncernen


1. Information om hantering av personuppgifter

För oss på Transmeri är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi vill att du känner till vad som händer med dina uppgifter och förstår hur vi hanterar och behandlar dem. Vår integritetspolicy gäller för alla som besöker vår webbsida, registrerar sig som kund i vår shop, köper våra produkter eller tjänster eller på något annat sätt kommer i kontakt med oss.

TM arbetar löpande med frågor kring integritet och hantering av personuppgifter. Det betyder också att vi uppdaterar vår integritetspolicy löpande.

2. Vem har ansvar för dina personuppgifter?

Oy Transmeri Ab (TM) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inhämtas och behandlas av oss.

Oy Transmeri Nordic Ab:
Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo
FO-nummer: 2565893-3
tel. +358 20 752 9900

Kontakt gällande personuppgifter:

+358 20 752 9900
contact@naturalgoodscompany.com

Oy Transmeri Ab (TM) har utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att följa upp arbetet gällande dataskyddslagstiftning och att säkerställa att vi följer gällande lag och regler kring personuppgifter.

Om du lämnar uppgifter till andra, exempelvis genom att klicka på en länk som finns på vår hemsida är det dessa andra som är ansvariga för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av TM?

När du besöker TM och dess dotterbolags webbsidor som identifierad kund, har kontakt med vår kundtjänst, köper våra produkter eller tjänster eller på annat sätt kontaktar oss kan vi samla in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, och annan information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst). Denna information delas också med andra bolag inom Oy Transmeri-koncernen.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

TM använder dina personuppgifter med stöd av laglig grund. Här följer en översikt av ändamålen för behandling av personuppgifter genom Oy Transmeri Ab och den lagliga grund som gäller:

Hantering och administration av dina beställningar och köp samt leverans av varor och tjänster.
Genom din beställning och köp har vi ingått ett köpavtal med dig. Avtalet och behandlingen av uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla vår del av avtalet genom att t.ex. leverera din beställning och ta betalt.

För att kunna administrera dig som kund hos TM.
Även här är det i första hand köpavtalet med dig som utgör den lagliga grunden

För att vi ska kunna hantera dina ärenden.
För att kunna hantera dina frågor, klagomål, reklamationer eller synpunkter har vi ett berättigat intresse av att hantera dina personuppgifter. Detsamma gäller uppföljningar, enkäter m.m. gällande hur du upplever våra varor och tjänster. Det är köpeavtalet som utgör den lagliga grunden.

För att kunna lämna meddelanden, skicka information och erbjudanden och för att kunna marknadsföra TMs varor och tjänster
För att kunna förbättra och uppdatera varor, tjänster och TMs tekniska förutsättningar t.ex. hemsida, mobil app m.m.

För att kunna förhindrar missbruk av tjänster eller tekniska förutsättningar.
TM har ett berättigat intresse av att vidta åtgärder för att förhindra försök till missbruk av eller olovlig användning av våra tjänster och obehörig åtkomst till vår information och uppgifter.

För att kunna fullgöra våra förpliktelser och skyldigheter enligt lag, exempelvis gentemot myndigheter, gällande produktsäkerhet m.m.
TM behöver kunna fullgöra sina förpliktelser och skyldigheter enligt lag. För att kunna avregistrera personer som inte längre vill vara kunder, få information, marknadsföring eller som helt vill bli raderade från våra register. TM har ett berättigat intresse av att kunna avregistrera enskilda personer från våra register på deras begäran.

5. Personuppgifter som samlas in

TM behandlar personuppgifter för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss, kan vi även i vissa fall hämta ditt personnummer och adressuppgifter via andra aktörer. Detta gör vi för att försäkra oss om att information, förmåner och erbjudanden som lämnas är kopplade till rätt person.

6. Hur TM använder informationen om dig

När du registrerar dig som kund, beställer eller köper en vara eller tjänst av oss på TM uppstår en köp-, order- och användarhistorik. Denna kan vi använda för att bättre förstå vilka av våra varor eller tjänster du är intresserade av. Med hjälp av detta kan vi bättre ge dig information om olika varor, tjänster, events, kampanjer mm som kan vara av intresse för dig. Vill du inte att vi använder dina uppgifter för att skicka erbjudanden eller informationer till dig har du rätt att bli avregistrerad från utskickslistor.

Informationen och uppgifter som vi sparar gällande dig är sådant som vi har samlat in från dig själv eller från officiella register för att t.ex. säkerställa rätt adressuppgifter. Uppgifter kan även hämtas in från våra samarbetspartners där du också är kund.

Du har självklart alltid rätt att be om att blir avregistrerad från vårt kundregister.

7. När kan dina uppgifter bli delade

Dina personuppgifter delas enbart när det handlar om lagkrav eller då det är tillåtet enligt lag. Vi kan använda oss av andra företag som hjälper oss med vår IT-hantering, handläggning av betalningsärenden eller övriga avtal och beställningar. Företagen som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom IT eller marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi delar även dina personuppgifter med andra aktörer såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter. Dessa företag är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att de själva styr hur informationen ska behandlas.

8. Lagring och lagringstid

På TM behandlar vi information om dig för att kunna ge den bästa möjliga servicen. Dina uppgifter sparas så länge de bedöms vara nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de insamlades. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga informationer om dig och att lagringstiden inte blir onödigt lång.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden:

• Vi kommer att radera uppgifter gällande din order-, köp och användarhistorik 5 år efter senaste transaktionen. Undantaget är de uppgifter som behöver lagras under en längre tid enligt lag, exempelvis bokföringslagen. I vissa fall kan uppgifter komma att anonymiseras och kan då lagras under en längre tid.

• Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 5 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp. Undantaget är de uppgifter som behöver lagras under en längre tid enligt lag, exempelvis bokföringslagen.

• När det gäller köphistorik kan informationen kommer att användas för marknadsföring och information från TM och med en lagringstid av 5 år. Undantaget är de uppgifter som behöver lagras under en längre tid enligt lag, exempelvis bokföringslagen.Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från TM .

Information som samlas in efter samtycke:

TM önskar ha tillgång till en del personuppgifter för att återknyta kontakt och informera om produkter och tjänster.

Om du inte är kund hos TM men via hemsidan eller genom andra kanaler har fått kontakt med oss kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi registrerar några personuppgifter. Information som samlas in med ditt samtycke sparas i högst 5 år från den tidpunkt där registreringen sker. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast dock senast inom 6 månader.

Information avseende kunder på TM:

Om du är kund på TM men inte längre vill vara det kan du när som helst anmäla detta. Du kan även be om att få dina uppgifter raderade från våra register. Dina uppgifter kommer då att raderas snarast dock senast 6 månader efter att meddelandet inkommit. Om du har varit inaktiv (dvs. inte gjort några registrerade köp) under 5 år i följd kommer vi att radera alla dina personuppgifter från våra register.

Undantaget är de uppgifter som behöver lagras under en längre tid enligt lag, exempelvis bokföringslagen.

9. Säkerhet för dina personuppgifter

Oy Transmeri Ab garanterar att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På TM hanterar vi endast den informationen vi behöver och dessa hanteras enbart av de som behöver dem. Allt med målet att förena säkerhet och integritet med den bästa möjliga service.

10. Rättigheter

Du har alltid rätt att begära insyn i din personuppgiftsbehandling och att få tillgång till uppgifterna. För att säkerställa att det är rätt person som begär uppgifterna kan vi, när vi mottagit din begäran, begära kompletterande uppgifter. När du begär ett registerutdrag ska detta ske skriftligen och vara undertecknat av dig. Du har också alltid rätt att begära att personuppgifter korrigeras och har själv möjlighet att korrigera felaktiga uppgifter på ditt användarkonto.

Du kan även begära radering av dina uppgifter. I vissa fall kan det hända att vi inte kan tillmötesgå din begäran om uppgifterna behövs för att vi ska kunna uppfylla våra lagliga förpliktelser och skyldigheter. Självklart har du även rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta och avstå från marknadsföring och utskick.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet

Anser du att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt hoppas vi att du omgående informerar oss om detta. Det är datainspektionen som ansvarar för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Den som anser att personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt kan anmäla detta till Datainspektionen.

12. Kontakta oss

Oy Transmeri Ab har som mål att alltid kunna ge dig tydlig information om hur vi använder dina personuppgifter. Vi kommer att löpande se över vår hantering, rutiner och avtal för att så långt möjligt säkrar våra kunders personliga integritet. Har du frågor, synpunkter eller förslag angående hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på TM.

13. Cookies

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Back to top

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Genom att surfa på vår webbplats godkänner du användandet av cookies. Läs mer om våra cookies i vår integritetspolicy.